Om sotning

Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Till hjälp finns skorstensfejaren som har till uppgift att kontrollera att eldstäder, rökkanaler och imkanaler är säkra och att ta bort brandfarliga beläggningar.

Sotning regleras enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare. Det gäller i synnerhet dig som inte eldat på ett tag, du som just köpt en fastighet, eller nyligen installerat en lokaleldstad. Försäkringsbolaget kräver nämligen att lokaleldstaden ska vara godkänd.

Vems ansvar?

Det är kommunen som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Enligt lag har kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Hur ofta?

Det är kommunen som bestämmer hur ofta sotning ska göras. Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren

Sitemap