Om sotning

Till biobränslena räknas alla typer av växtmaterial som kan brännas direkt eller som kan omvandlas till flytande eller gasformigt bränsle. Biobränslen är förnyelsebara till skillnad från de fossila (exempelvis olja) som tar slut och inte återskapas. Till biobränslena räknas trädbränsle, agrara biobränslen (till exempel energiskog), torvbränsle och biobränsle från avfall.

Ved är visserligen ett förnyelsebart bränsle men felaktig vedeldning kan vara både miljöfarlig och hälsovådlig. Vedeldare som använder gamla och omoderna pannor släpper ut stora mängder tjära i luften. Det man ska tänka på är att verkningsgraden i en gammal vedpanna är låg – högst 50 procent. Veden förbränns dåligt och tjärbildningen ökar. I nya, effektiva pannor är verkningsgraden cirka 85 procent, något som kraftigt minskar utsläppen av tjära och andra miljöfarliga kolväten. Oavsett om pannan är gammal eller ny krävs en ackumulatortank. Med en sådan kan du elda med hög och jämn belastning. Ackumulatortanken fungerar som en effektutjämnare som lagrar värmen och sedan släpper ut den vid behov. Något som gör att vedeldningen blir effektivare, mer bränslesnål och därmed vänligare mot miljön. I dag ska alla nya vedpannor som installeras vara uppfylla miljökraven och mycket tyder på att ackumulatortank blir obligatorisk inom några år. Minsta ackumulatorvolym som ska installeras är 1500 liter. Skillnaderna mellan gammal och ny teknik är enorma när det gäller tjärutsläpp. Vid småskalig vedeldning i ej miljögodkänd panna utan ackumulatortank blir det årliga utsläppet närmare 270 kilo. Samma eldning med bästa vedteknik släpper ut 0,5 kilo tjära i luften.

Att tänka på vid vedeldning:

  • Installera en motdragslucka mellan pannan och skorstenen. Luckan stabiliserar draget och sänker rökgastemperaturen i skorstenen vilket medför bättre förbränning och minskar brandrisken.
  • Installera en ackumulatortank på minst 1500 liter för säker och bekväm eldning.
  • Använd alltid torr ved och elda aldrig sopor i en vedpanna! Hugg veden redan på våren så att den hinner torka. Helst bör den torka ett år. En vedklabb ger ungefär 20 procent mer energi i pannan efter en sommars torkning jämfört med om den eldas färsk. Vedeldning kräver ordentligt med luft. Veden avger brännbara gaser när den hettas upp och för att gaserna ska förbrännas krävs tillräckligt med syre. Pyrelda inte.
  • Välj en panna som uppfyller miljökraven.
  • Kontakta skorstensfejarmästaren. Vedeldning ökar brandrisken och det är inte säkert att en skorsten som byggts för oljeeldning fungerar för ved. Kontakta även skorstensfejarmästaren om du tänkt installera en braskamin.
Se mer om eldning via MSB på YouTube, Elda rätt i din eldstad!  
Sitemap