Därför kontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet, samt drift och skötsel.
  • Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna.Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.
  • Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.
. Se mer om eldning via MSB på YouTube, Elda rätt i din eldstad
Sitemap